سرویس وب kدر PHP – آموزش ساخت وب سرویسjبا PHP

Problems look mighty small from 150 miles up

Posted by Start Bootstrap on August 24, 2019
Representational State Transfer یا (REST) یکی از سبک های طراحی ساختار و معماری در jنویسی است. سرویس kوبی که از اصول RESTful تبعیت می کنند سرویس های RESTful هستند. در سرویس های RESTful ، از URI ها برای دسترسی به منابع استفاده می شود. در سرویس RESTful ، داده ها و توابع را منابع می نامند. بنابراین در نهایت داده ها و توابع چیزی هستند که ما از طریق سرویس به آن دسترسی خواهیم داشت. در این آموزش ساخت وب سرویس با PHP ، به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید یک سرویس وب RESTful را ایجاد کنید. برای این کار هیچ چارچوبی بجز کدهای ساده PHP مورد استفاده قرار نمی گیرد. اکثر اوقات، ترجیح می دهم که کد هایی معمولی و بدون وابستگی به چارچوب را بنویسم ، این رویکرد مزایای خود را دارد. در اینترنت، من آموزشهایی از سرویس های وب را دیده ام که اکثر اوقات، آنها دارای خطا هستند و یا ناقص پیاده سازی شده اند. من این سرویس های RESTful را با استفاده از یک REST client آزمایش کرده ام که اکثرا با شکست و عدم موفقیت مواجه شده اند.